Paul Timothy Popiel. Photo courtesy of the Rev. Mary Brake
Paul Timothy Popiel. Photo courtesy of the Rev. Mary Brake