Frank Mugisha. Photo from Sara Slawnik
Frank Mugisha. Photo from Sara Slawnik