Illinois state Sen. William Delgado.Photo by Hal Baim
Illinois state Sen. William Delgado.Photo by Hal Baim